Lọc
Lớp 11 • Sinh học
Hỏi lần đầu
Giải giúp mình với!
Image
0
Lớp 6 • Tiếng Anh
Hỏi lần đầu
Complete the sentences with some and any. 1. - What do you need to decorate your room?     - I need________colour paper and________pictures.   2. - Do you have________free time for sports?     - Yes, I do.   3. - Are there________interesting activities here during Tet?     - Yes, there are_________ traditional games like human chess, running and cooking.
1 avatar
Lớp 12 • Tiếng Anh
Hỏi lần đầu
Tiếng Anh nâng cao lớp 12 ạ
Image
2 avatar
Lớp 10 • Vật lý
Vật lí 10, chương IV ạ
Image
0
Lớp 12 • Vật lý
Hỏi lần đầu
Giải em chi tiết với ạ
Image
1 avatar
Lọc câu hỏi close
Trạng thái câu hỏi
Tất cả
Đã trả lời
Mới nhất
Cũ nhất
Hỏi lần đầu
Lớp
Tất cả
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Môn
Tất cả
Toán học
Ngữ Văn
Tiếng Anh
Vật lý
Hóa học
Lịch sử
Địa lý
Sinh học
GDCD