Nội quy / Cơ chế cộng điểm
STT Hoạt động Số điểm Thời gian cộng điểm